Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Bước 1. Chuẩn bị

1.1. Trước hết, bạn cần xác định cơ cấu vốn tài liệu đang có trong thư viện và xác định mã cho các nhóm tài liệu đó.

1.2. Thống kê số lượng từng nhóm tài liệu theo từng nhóm mã để bắt đầu thực hiện việc in nhãn mã vạch để dán vào tài liệu.

1.3. Xác định số lượng tài liệu của tưng nhóm mã mà kho sách trong thư viện của bạn sẽ phát triển trong 5-10 năm tới.
Nếu số lượng tài liệu mỗi nhóm thông thường dưới 99.999 bản sách thì bạn chọn độ dài phần chứa chữ số của mã nhãn là 5 chữ số.
Ví dụ: TK.00003; TN.22004
(5 là độ dài của các thư viện cấp huyện-xã, thư viện trường học thường hay sử dụng)


Q&A

Nếu bạn đang sử dụng VietBiblio, bạn có thể đặt thêm câu hỏi trong group Zalo của nhóm để chúng tôi tổng hợp.