Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình ban đầu 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Bước 4: Biên mục

Lưu ý trước khi thực hiện:
- Các thư viện sử dụng VietBiblio chỉ dùng chức năng biên mục sao chép. Hạn chế việc biên mục trực tiếp. Tài liệu nào không tìm thấy thì có thể nhờ group Zalo hỗ trợ cung cấp thư mục.
- Sử dụng khung phân loại DDC, không chấp nhận bảng phân loại 19 dãy.

Sau khi dán nhãn ta tiến hành biên mục sao chép. Trình tự thực hiện như sau:


Q&A