Home Hướng dẫn

Danh mục các thư viện sử dụng VietBiblio

Chế độ xem dạng cây đại diện cho chế độ xem thông tin có thứ bậc, trong đó mỗi mục có thể có một số mục con bên trong.

Bấm vào hộp để mở hoặc đóng các nhánh.


THỐNG KÊ
* Tổng số thư viện cấp huyện: 250
* Tổng số thư viện cấp xã: 8
* Tổng số thư viện cấp TC, CĐ: 20
* Tổng số thư viện cấp THPT: 117
* Tổng số thư viện cấp THCS: 564
* Tổng số thư viện cấp Tiểu học: 858
* Tổng số thư viện chuyên biệt: 8

* TỔNG CỘNG: 1825/2000
* NLV: 160/270
* SKH: 836
* VSL: 311
* VUC: 409
* B: 272
* N: 1553