Home Hướng dẫn

Danh sách TV sử dụng VietBiblio

Chế độ xem dạng cây đại diện cho chế độ xem thông tin có thứ bậc, trong đó mỗi mục có thể có một số mục con bên trong. Bấm vào hộp để mở hoặc đóng các nhánh.

NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN ĐÔNG NAM BỘ ĐB SÔNG CỬU LONG BẮC TRUNG BỘ MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐB SÔNG HỒNG

THỐNG KÊ
* Tổng số thư viện cấp huyện: 300
* Tổng số thư viện cấp xã: 11
* Tổng số thư viện cấp TC, CĐ: 25
* Tổng số thư viện cấp THPT: 334
* Tổng số thư viện cấp THCS: 1521
* Tổng số thư viện cấp Tiểu học: 1982
* Tổng số thư viện cấp Mầm non: 75
* Tổng số thư viện chuyên biệt: 12

* THỐNG KÊ:
* Khả năng cung ứng: 5.000
* Thực tế cấp phát: 3.678
* Đăng ký cho 2024-2025: 782 (HTI, PYE, QNG, TNG, BGI)
* Còn lại: 540
* NLV: 300/331
* SKH: 1082
* VSL: 495
* VUC: 472
* LCP: 1298
* B: 1708
* N: 2552

Ngoài ra:
* Số thư viện đăng ký mới không tính vào tổng: 212
* Số thư viện bị hủy tài khoản không tính vào tổng: 187